Om Dansk-Ukrainsk Selskab

Om Dansk-Ukrainsk Selskab

Dansk-Ukrainsk Selskab blev stiftet i 1992. Dansk-Ukrainsk Selskab er en folkeoplysende forening, der arbejder på at styrke de politiske, økonomiske, kulturelle og menneskelige kontakter mellem Danmark og Ukraine, men er uafhængig af politiske partier og interessegrupperinger. Dansk-Ukrainsk Selskab informerer om forholdene i Ukraine, arbejder på at fremme forbindelserne mellem Danmark og Ukraine samt udbrede kendskabet i Danmark til ukrainsk historie, sprog kultur, kunst og samfund. Dansk-Ukrainsk Selskabs ledelse udgøres af formanden og en bestyrelse, der mødes regelmæssigt. Dansk-Ukrainsk Selskab er en overvejende dansk forening, men er også åben for herboende ukrainere og alle andre, der interesserer sig for dansk samarbejde med Ukraine, udbredelse af kendskabet til ukrainske forhold i Danmark og integration i det danske samfund. Dansk-Ukrainsk Selskabs kvindeklub arbejder blandt andet for ukrainske kvinders integration i Danmark. Dansk-Ukrainsk Selskab er medlem af The European Congress of Ukrainians, Komiteen for Udlandsforeningernes Kulturelle Samvirke, Associationen af ukrainere i Danmark og samarbejder med Ukrainian World Congress. 

Bestyrelsen for Dansk-Ukrainsk Selskab, valgt den 26.02.2024:

 

Jakob David Smith - formand

Bo Gullack Flindt - kasserer

Karsten Hammer - næstformand

Ivan Nester Nielsen - sekretær

Marianna Risager - kvindeklubansvarlig

Suppleant - Arne Djernæs Hansen

Suppleant - Carl-Erik Foverskov

VEDTÆGTER

Navn, hjemsted og formål:

Foreningens navn er Dansk-Ukrainsk Selskab.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§1.

Foreningen er en folkeoplysende forening, der er uafhængig af politiske partier og interesse­grupperinger. Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i ukrainsk sprog og kultur indenfor den folkeoplysende ramme. Derudover beskæftiger foreningen sig med øvrige aktiviteter som eksempelvis:

a. at udbrede kendskabet til ukrainsk sprog og kultur,

b. at drive informationsvirksomhed i Danmark om forholdene i Ukraine gennem foredrag, møder, seminarer, udgi­velse af kvartalsskriftet “Ukraine-Nyt”, hjemmesiden www.danskukrainsk.dk, samt i de sociale medier.

c. at medvirke til, at der på det faglige, kulturelle, uddannelsesmæssige og folkelige plan skabes kontakter mellem enkeltpersoner eller grupperinger i de to lande,

d. at medvirke til, i nært samarbejde med Danmarks ambassade i Kyiv og Ukraines ambassade i København at skabe og styrke kontakter mellem danske og ukrainske erhvervsvirksomheder, institutioner og organisationer.

Medlemmer og deltagere

§2.

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver privat person såvel som juridisk person, der tilslutter sig foreningens formålsparagraf.

Stk.2 Der skelnes mellem deltagere i voksenundervisning og medlemmer af foreningen, idet der ikke kræves medlemskab af foreningen for at deltage i undervisning.

Kontingent:

§3. 

Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling efter indstil­ling fra bestyrelsen.

Stk. 2. Kontingentet indbetales senest samme dag som ordinær generalforsamling afholdes. Ethvert medlem, som kan fremvise gyldig kvittering for indbetalt kontingent senest denne dato, har således adgang til ordinær generalforsamling.

Stk. 3. Formanden udsender girokort til medlemmerne til brug ved indbetaling af kontingent.

DUS’ kvindeklub

§4.

Stk. 1. Som en underafdeling af DUS kan etableres Dansk-Ukrainsk Selskabs kvindeklub - forkortet DUS’ kvindeklub eller DUS’ KK.

Stk. 2. DUS’ KK arbejder inden for DUS’ formålsparagraf med at udbrede kendskabet til ukrainsk kultur og skikke, ligesom klubben for fremme af forståelsen mellem Ukraine og Danmark arbejder på at udbrede kendskabet til dansk kultur blandt ukrainske indvandrere bosiddende i Danmark.

Stk. 3. Klubbens leder udpeges af DUS’ bestyrelse efter indstilling fra klubben.

Stk. 4. Klubbens møder, der afholdes efter behov, er åbne for medlemmer af Dansk-Ukrainsk Selskab eller pårørende til medlemmer af DUS.

Stk. 5. Referater af møder i DUS’ KK sendes til Dansk-Ukrainsk Selskabs formand og forelægges bestyrelsen.

Stk. 6. Der betales ikke særskilt kontingent for deltagelse i DUS kvindeklubs aktiviteter.

Generalforsamling:

§5.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest den 28. februar og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel til medlemmerne med følgende dagsorden:

                                           1.   Valg af dirigent.

                                           2.   Formandens beretning.

                                           3a. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

                                             b. Fastsættelse af kontingent.

                                           4.   Indkomne forslag.

                                           5a. Valg af formand, jf. § 6.

                                              b. Valg af bestyrelse, jf. § 6.

                                              c. Valg af revisor samt revisorsuppleant.

                                           6.   Eventuelt.

Stk. 3. Efter generalforsamlingen vil der så vidt muligt blive behandlet et særligt tema.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer ønsker det, og indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest anden mandag i januar. Et forslag kan kun behandles, såfremt det er nævnt i indkaldel­sen til generalforsamlingen.

Stk. 6. Bortset fra bestemmelsen i § 9 stk. 1 kan et medlem afgive sin stemme på en generalforsamling ved at udstede en skriftlig fuldmagt til et andet medlem, som deltager i generalforsamlingen. Sidstnævnte, deltagende medlem, kan afgive sin egen samt stemmer svarende til det antal fuldmagter, som er blevet den pågældende betroet.

Bestyrelsen.

§6.

Stk. 1. Bestyrelsen for foreningen vælges af den ordinære generalforsamling og består af indtil syv medlemmer, samt to suppleanter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2. Formanden vælges for to år ad gangen (i de ulige år) ligeledes af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Deltagerne i den folkeoplysende virksomhed har mulighed for at få en plads i bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om størrelsen af deltagerbetaling.

Stk. 5. Lederen af DUS’ kvindeklub har ret til at deltage i DUS’ bestyrelsesmøder.

Forretningsorden:

§7.

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2. Over de i bestyrelsen førte forhandlinger føres protokol, som skal godkendes senest ved næstfølgende bestyrelsesmødes begyndelse.

Regnskab, revision og tegningsregler:

§8.

Stk. 1. Foreningens årsregnskab løber fra 1. januar til 31. december og udarbejdes af den af bestyrelsen valgte kasserer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskab. Revisor samt revisor­suppleant vælges for et år ad gangen.

Stk. 3. Det reviderede underskrevne årsregnskab udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

Stk. 4. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

Lovændringer og foreningens ophævelse:

§9.

Stk. 1. Ændring af foreningens vedtægter og opløsning af Dansk-Ukrainsk Selskab kan kun finde sted på en generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Samtidig træffes afgørelse om, hvordan eventuelle midler skal anvendes. De skal gå til et almennyttigt formål, som er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. 

Formue og hæftelse:

§10.

Bestyrelsen hæfter personligt for tilskud som foreningen har modtaget i henhold til folke­oplysningsloven, i tilfælde, hvor der opstår krav om tilbagebetaling pga. retsstridig hand­ling eller undladelse der kan tilregnes bestyrelsen som forsætlig eller uagtsom.

Således vedtaget på Dansk-Ukrainsk Selskabs ordinære generalforsamling den 27.02.2014

Copyright (c) Dansk-Ukrainsk Selskab